Dobre podręczniki

Aktualna podstawa programowa w Polsce przewiduje kształcenie na poziomie ponadpodstawowym w trzech typach szkół: liceum, technikum lub zasadniczej szkole zawodowej. Czas takiej nauki trwa kilka lat, a co do zasady w pierwszym rodzaju szkół jest najkrótszy. Kończy się tam uzyskaniem wykształcenia średniego oraz podejściem do egzaminu maturalnego. Nie jest to obowiązkowe, jednak uzyskanie pozytywnego wyniku otwiera drogę na studia – nie ma innej drogi żeby uczyć się w szkole wyższej. Niewykluczone jest jednak uzyskanie świadectwa maturalnego podczas nauki w technikum i również obranie ścieżki wykształcenia wyższego. Wtedy oprócz egzaminów zawodowych należy skupić się na przyswajaniu treści wymaganych przez Ministerstwo Nauki.

Charakterystyka kształcenia w technikum

Nauka w technikum zgodnie z najnowszą reformą trwa pięć lat. Ogólnie rzecz biorąc, podstawa programowa obejmuje przedmioty ogólne typu język polski, matematyka, fizyka, historia oraz przedmioty zawodowe. Prócz tego obowiązkowymi do zrealizowania są także wychowanie fizyczne, tzw. EDB, czyli edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze oraz podstawy przedsiębiorczości. Jest to poziom podstawowy, natomiast materiał w zakresie rozszerzonym jest realizowany w zależności od profilu kształcenia. Może być to język polski, język obcy, przedmioty ścisłe (chemia, fizyka, geografia) oraz humanistyczne (historia, wiedza o społeczeństwie).

Przedmioty

Przedmioty zawodowe są realizowane przez cały okres nauki w technikum przy pomocy podręczników, przygotowujących do zdania egzaminów zawodowych oraz wykonywania zawodu w przyszłości. Do najczęściej spotykanych profili należą:

  • technik elektronik,
  • technik weterynarii,
  • technik budownictwa,
  • technik mechanik,
  • technik ochrony środowiska.

Podręczniki do technikum obejmują takie treści jak elementy prawa, podstawy budowy maszyn, elektrotechniki, statystyka, administracja, logistyka i marketingu. W przypadku profili typu technik cukiernik, fryzjer czy ekonomista materiały dotyczą także środowiska przyszłej pracy młodego adepta. Poruszane są więc kwestie zasad żywienia, produkcji cukierniczej, przygotowywania posiłków, technik fryzjerskich i zasad prowadzenia rachunkowości. Nie obca jest także tematyka organizacji transportu, funkcjonowania przedsiębiorstw czy wyposażenia i zasad bezpieczeństwa w pracy. Forma tego typu podręczników różni się znacznie od tej, która jest zachowana w przypadku nauki przedmiotów ogólnoszkolnych. Ceny jednych jak i drugich są do siebie zbliżone – przeważnie wynoszą kilkadziesiąt złotych i są dostępne w większości sieciowych księgarni.

Szkoła freepik - pl.freepik.com

Read More →